Sale!

Risperidone 4mg + Trihexiphenidyl (Benzhexol) 2mg Tab.

13.00

1041

Risperidone 4mg + Trihexiphenidyl 2mg Tab.